Adresaci:

Kurs skierowany jest do:

–  nauczycieli wszystkich typów szkół,

– dyrektorów i wicedyrektorów, sprawujących nadzór pedagogiczny

 

Uwaga: Podczas szkolenia zostanie omówiona krótko

realizacja nowej podstawy programowej  i powiązanie

jej z wybranym przez nauczyciela programem nauczania.

Zostaną przeprowadzone warsztaty , których celem

będzie wypracowanie ,, krok po kroku” wymagań

edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez

uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

W związku z problemami i wątpliwościami

dotyczącym formułowania wymagań edukacyjnych

wykładowca  przedstawi                       i przećwiczy z

uczestnikami  formułowanie wymagań w taki sposób

,,aby  było dobrze! ”. Należy wspomnieć, iż w dostępnej literaturze w tym udostępnianej przez wydawnictwa nie ma wymagań edukacyjnym niezbędnych do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Proponowane są wymagania do każdej

lekcji lub działu lub kryteria oceniania do ocen bieżących

( Nauczyciel nie ma obowiązku formułować wymagań na

ocenę bieżącą a pojęcie kryterium oceniania z przedmiotu od 2015 r. nie funkcjonuje ). Nauczyciele zgodnie z prawem mają  opracować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania  przez ucznia poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych i zapoznać z nimi uczniów i rodziców.

PROGRAM

Czas trwania: 1 miesiąc: 30 godzin w tym 1 godzina clickmeeting

Podstawa prawna formułowania wymagań edukacyjnych.

Podstawa programowa a program nauczania. – 3 godziny

Taksonomia celów kształcenia – 4 godziny

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe – 4 godziny

Formułowanie wymagań edukacyjnych  zgodnie z wymogami prawa oświatowego – 18

Uczestnik kursu ma dostęp do: materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, filmów szkoleniowych.

Clickmeeting – możliwość wysłuchania wykładu ,, na żywo” przez internet z możliwością zadawania pytań lub odsłuchanie wykładu z nagrania bez możliwości zadawania pytań. – 1 godzina

Na zakończenie kursant zdaje samosprawdzający test zaliczeniowy.

Masz wątpliwości/ pytania? To nie problem, w każdym momencie trwania kursu możesz skontaktować się z wykładowcą za pośrednictwem platformy e-learningowej !

Sylwetka wykładowcy (wykształcenie / doświadczenie):

Joanna Pociecha – dyrektor zespołu szkolno-przedszkolego,nauczyciel dyplomowany z 32 - letnim stażem pracy , starszy wizytator MKO w Krakowie, ekspert, coach. Współpracuje z Placówkami doskonalenia nauczycieli, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, Uczelniami w zakresie prowadzenia szkoleń, doradztwa , warsztatów , szkoleń Rad Pedagogicznych, zajęć ze studentami - wykładowca, trener, ekspert, prowadzący. Jest twórcą autorskich programów szkoleń, warsztatów, grantów Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie , modułów kursów kwalifikacyjnych, modułów studiów podyplomowych i seminariów dla dyrektorów , nauczycieli i Rad Pedagogicznych.

CENA

dla nauczycieli 250 zł

CENA

307.50 zł

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy