Adresaci:

Do Kursu może przystąpić osoba, która:
• posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekunczo-wychowawczego,
• nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun
Ponadto:
• daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
• wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy takie obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
• posiada warunki lokalowe zapewniającą bezpieczna opiekę nad dzieckiem

PROGRAM

Czas trwania: 40 godzin

  1. Udzielanie dziecku pierwszej pomocy
  2. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
  3. Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

UCZ SIĘ TAK JAK LUBISZ!

  • nowoczesna platforma e-learningowa – dostęp do materiałów szkoleniowych 24/7
  • wykłady online poprzez program ClickMeeting
  • profesjonalna, sprawdzona kadra
  • indywidualne podejście do Kursanta
  • zaliczenia w formie testów online

OPŁATY

Opłatę za kurs w pełnej wysokości lub I ratę (zgodnie z podpisaną umową) należy wpłacić najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu na nr rachunku bankowego BS Raba Wyżna 62 8815 0002 2001 0001 0762 0001 (Nazwa odbiorcy: MCE Rafał Leśniak., ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój, tytułem: Imię i nazwisko, nazwa i wymiar godzinowy kursu: ……)

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy